Adatvédelem

 A 99,4 Sunshine FM (cégnév: Sunshine Rádió Kft.) médiaszolgáltató, mint a weboldal
üzemeltetője – a továbbiakban: Adatkezelő – az alábbiakban tájékoztatja a
Tisztelt Látogatókat – a továbbiakban: Felhasználó – a www.sunshinefm.hu című honlap
használata során felmerülő adatvédelmi kérdésekről.


Adatkezelő a honlap egyes funkcióinak használata során tudomására jutott adatokat
kizárólag a megjelölt célból és ideig, a hatályos jogszabályi előírások szerint bizalmasan
kezeli, azt harmadik fél részére - a törvényben meghatározott eseteket kivéve - semmilyen
körülmények között nem adja át. Felhasználó a www.sunshinefm.hu című honlap
használatával, illetve a Hírlevélre történő feliratkozással elfogadja az Adatvédelmi
tájékoztatóban foglalt feltételeket.


1. Vonatkozó jogszabályok
- 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról (Infotv.) – letölthető a www.njt.hu oldalon;
- 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Ektv.) –
letölthető a www.njt.hu oldalon;
- 1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és
lakcímadatok kezeléséről – letölthető a www.njt.hu oldalon;
- EU 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (GDPR) –
letölthető a https://eur-lex.europa.eu oldalon.


2. Fogalmak
Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem
automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés,
rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés,
betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő
hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve
megsemmisítés;
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely
egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy
másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a
tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó
különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése,
függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az
alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más
módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését,
megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést
eredményezi;
Felhasználó hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő
tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a
megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt
érintő személyes adatok kezeléséhez;
Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó
bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett
módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online
azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági,
kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az
adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.


2. Adatkezelő:
Cégnév: Sunshine Rádió Kft.
Székhely címe: 4400 Nyíregyháza, Budai Nagy Antal u. 27.
Cégjegyzékszám: 15-09-064005
Elérhetőségei: info@sunshinefm.hu
Szerver szolgáltató: COMpose-IT Informatikai Kft.


3. A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja, időtartama és jogcíme


3.1. Hírlevél
A kezelt adatok és az adatkezelés célja: Adatkezelő a Felhasználó által a Hírlevélre
feliratkozás során megadott személyes adatot (név, e-mail cím) a hírleveleken keresztül
történő rendszeres tájékoztatás és kapcsolattartás céljából kezeli. A Hírlevél reklámajánlatot,
illetve promóciós célú ajánlatot is magában foglalhat. A Felhasználó a Hírlevélre
feliratkozással elismeri, hogy az adatszolgáltatása megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes
és konkrét elhatározásán alapul, amellyel kifejezett beleegyezését adja ahhoz, hogy
adatkezelő és adatfeldolgozó a személyes adatait (név és e-mail cím) a fenti célok érdekében
kezelje.
Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő a Felhasználó személyes adatait csak a fenti célok
megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli. A Felhasználó által megadott adatok
a Hírlevélről leiratkozással azonnal törlődnek.
Az adatkezelés jogalapja: A Hírlevél küldés keretében történő adatkezelés jogalapja az
Érintett GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti önkéntes, kifejezett hozzájárulása.
Az adatok megismerésére jogosult az Adatkezelő Hírlevél szerkesztésével foglalkozó
munkatársa(i).


3.2. Kapcsolatfelvétel
A kezelt adatok és az adatkezelés célja: A Felhasználók által önkéntesen megadott adatot
kizárólag a megkereséséhez közvetlenül kapcsolható célból (pl. panaszügyintézés,
tájékoztatás, általános információadás, vásárlói elégedettség) kezeljük.
Az adatkezelés időtartama: Adatfeldolgozó a médiaszolgáltatói, a weboldal üzemeltetői és
az online kereskedelmi tevékenységével összefüggésben elektronikus vagy postai úton
küldött hallgatói levelekkel, sms-ekkel vagy telefonhívásokkal, illetve telefonüzenetekkel
kapcsolatban semmi olyan adatot nem rögzít, melynek alapján az érintett azonosítható
lenne. Panaszosügyek esetében a kivizsgáláshoz, illetve a panaszos azonosításához szükséges
adatokat az Adatkezelő az ügy kivizsgálását követő 5. év december 31. napjáig őrzi meg.
Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja. szerinti önkéntes,
kifejezett hozzájárulás.
Az adatok megismerésére az Adatfeldolgozó ügyfélszolgálati munkatársa és a panaszok
kivizsgálását végző munkatárs jogosult.


4. Cookie-k (sütik) használata
A www.sunshinefm.hu honlapra belépéskor a weboldal automatikusan elmenthet
információkat a Felhasználó számítógépéről, illetve a böngészésre használt eszközéről
(tablet, okostelefon). Erre a célre ún. számítógépes „sütiket” (cookie) használ. A süti egy apró
információcsomag, amelyet a szerver küld a böngészőnek, amely azt a Felhasználó gépén
tárolja egy elkülönített könyvtárban. A sütik lehetővé teszik a weboldal számára, hogy
felismerje, amennyiben Ön korábban azt már meglátogatta. A cookie-k segítségével
könnyebb, hatékonyabb az internet használata. A cookie-k nem tárolnak semmilyen
személyes adatot. .Amennyiben a Látogató szeretné letiltani, blokkolni vagy törölni a
cookie-kat, azt böngészője segítségével megteheti.


5. Adatok közvetett gyűjtése (naplófájlok)
A weboldal látogatása során az Adatfeldolgozó által működtetett számítástechnikai eszközök
automatikusan tárolják a látogatók alábbi adatokat:
- böngésző típusa
- az oldalra való belépés - távozás ideje
- a lekérdezett/lehívott adatállomány neve és URL-je ,
- az a honlap/applikáció, amelyről a honlapunkra érkezett (referrer URL)
- a látogató IP-címe.
Az adatrögzítés célja: Az adatok a honlap biztonságos működésének ellenőrzése, a
rendszerbiztonság és stabilitás céljából kerülnek naplózásra. A naplófájlok naponta frissülnek
és a havi rendszerességgel keletkező napló-állományokat Adatfeldolgozó saját szerverén
tárolja.
Az adattárolás ideje: Adatfeldolgozó a naplófájlokat 1 évig tárolja a szerverén.
Az IP-cím kezelésének jogalapja: Adatfeldolgozó jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdésének
f) pontja).
Az adatok megismerésére az Adatkezelő weboldalának üzemeltetésével megbízott
munkatárs jogosult.


6. Adatvédelem
Adatkezelő a digitális adattartalmakat bizalmasan, megfelelően korszerű adatvédelmi
eszközök használatával kezeli, azokat harmadik személynek csak a jogszabályban
meghatározott esetekben adja ki. Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a
pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben
ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.


7. A Felhasználók személyi jogai


7.1. Tájékoztatás
Adatkezelő a Felhasználó kérelmére tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés
céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az
adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják
vagy kapták meg az adatokat (GDPR 15. cikk). Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított
legkésőbb 15 napon belül írásban, – elektronikus úton benyújtott kérelem esetén
elektronikus úton – közérthető formában adja meg a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes,
de a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelem esetén Adatkezelő
költségtérítést állapíthat meg.


7.2. Adatok helyesbítése és kiegészítése
Érintett kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti a pontatlan
személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Felhasználó kérheti a hiányos
személyes adatok – kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését is (GDPR 16. cikk).
Adatkezelő a helyesbítésről vagy kiegészítésről a Felhasználót, továbbá mindazokat értesíti,
akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítést mellőzi, ha ez az
adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.


7.3. Tárolt adatok törlése
Adatkezelő 5 munkanapon belül törli a személyes adatot, ha
- annak kezelése jogellenes,
- a Felhasználó azt kéri,
- az adatkezelés célja megszűnt, vagy
- az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt,
- azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte
Adatkezelő a törlésről a Felhasználót, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az
adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára
való tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti. (GDPR 17. cikk).


7.4. Az adatkezelés korlátozása
A Felhasználó kérheti az adatkezelés korlátozását, ha vitatja a személyes adatok pontosságát
vagy az adatkezelés jogellenes, de nem kéri az adatok törlését. Kérheti, ha az adatkezelés
megjelölt célja szerint már nincs szükség a személyes adatokra, de a Felhasználó jogi
igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez igényli azokat, továbbá
akkor, ha tiltakozott az adatkezelés ellen, azonban még nem került megállapításra,
elsőbbséget élveznek-e az Adatkezelő jogos indokai a Felhasználó jogos indokaival szemben
(GDPR 18. cikk).


7.5. Adathordozhatóság
A Felhasználó jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, és általa rendelkezésre bocsátott személyes
adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá
jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha
- az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének
a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti
szerződésen alapul és
- az adatkezelés automatizált módon történik.
Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során Felhasználó jogosult arra, hogy – ha
ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen
továbbítását (GDPR 20. cikk).


7.6. Tiltakozás
A Felhasználó bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen (GDPR 21. cikk), ha
- a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az Adatkezelő vagy az adatátvevő
jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést
törvény rendelte el;
- a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvéleménykutatás
vagy tudományos kutatás céljára történik;
- a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.
Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást haladéktalanul, de
legfeljebb a kérelem benyújtásától számított 15 nap alatt megvizsgálja, és annak
eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt,
Adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is –
megszünteti, az adatokat zárolja és a tiltakozásról, illetve az annak alapján tett
intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot
korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése
érdekében.
Amennyiben az Érintett az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől
számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.
Az Adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha azt az adatkezelést törvény rendelte el. Az
adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az Adatkezelő egyetértett a
tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.


8. Jogorvoslat
Felhasználó a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál vizsgálatot
kezdeményezhet, ha személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte, vagy annak
veszélye fennáll.
- Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
- Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5
- Telefon: +36 (1) 391-1400
- Telefax: +36 (1) 391-1410
- E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
- URL: www.naih.hu


Felhasználó személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti.
Adatkezelő fenntartja magának a jogot az Adatkezelési Tájékoztató módosítására.


Nyíregyháza, 2018. május 25.